Termes i condicions

Complint la llei 34/2002 de societats serveis de la informació:

delejoveterrassa.com és un domini d’internet pertanyent a la Diòcesi de Terrassa, amb CIF R0801280I i domicili social a:

Carrer Vinyals, 47-49 Terrassa 08221 Barcelona ES

Les presents Condicions Generals de venda són vàlides a comptar des del 01/01/2022 i faran referència als productes adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles, romanent després en vigor en tot allò que s’hi disposi fins al 01 /01/2022.

Té la consideració de Client la persona que adquireixi el servei a través de la pàgina web (delejoveterrassa.com), donant per suposat que el Client pot ser o no el Beneficiari de la prestació, depenent que faci un ús personal del paquet integrat o que el compri per cedir-lo a un tercer.

El Client que compri a través de la pàgina web haurà de ser més gran (almenys 18 anys) i tenir la capacitat legal per adquirir els serveis i/o productes oferts a través de www.delejoveterrassa.com afirmant que comprèn i entén les condicions generals íntegrament.

Conformement al que disposa l’article 27 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posen de manifest els extrems següents:

La documentació relativa a la formalització de les compres quedarà arxivada durant el termini de 5 anys a comptar del moment del seu perfeccionament.

El client podrà accedir als documents en què figuri com a part, mitjançant la formulació de sol·licitud adreçada a l’adreça de correu electrònic: delgaciodejoventut@bisbatdeterrassa.org

L’acceptació de les presents condicions generals de venda per part del Client serà un requisit indispensable de cara a formalitzar qualsevol relació contractual entre el Client i delejoveterrassa.com.

Diocesi de Terrassa es reserva el dret a realitzar sense previ avís els canvis que consideri oportuns, tant a la web, com a les presents condicions generals. Els canvis que afectin els elements essencials de les condicions de contractació no són aplicables als contractes ja estipulats llevat que el client de forma expressa accepti les modificacions introduïdes.

DEFINICIONS

delejoveterrassa.com, és una pàgina web que ofereix servei d’intermediació pel qual Diocesi de Terrassa organitza i gestiona la inscripció a esdeveniments diversos, així com altres serveis complementaris. En adquirir un esdeveniment, el Beneficiari queda esperant la confirmació de disponibilitat del paquet seleccionat.

Beneficiari: Designa la persona usuària del viatge Diocesi de Terrassa.

Part(s): designa a Diocesi de Terrassa i al Client.

Personal i Agents: Equip de professionals i voluntaris responsables reconeguts per la Diòcesi de Terrassa per als tràmits i les gestions dels esdeveniments.

delejoveterrassa.com: designa la Web

PRIMERA: SOL·LICITUD DE LA COMANDA I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El Client pot realitzar les comandes de Diocesi de Terrassa a través del Web. En concret, el procés de sol·licitud de comandes a través del web comporta els passos següents:

  1. El Client seleccionarà l’esdeveniment al qual voleu assistir, el nom del Beneficiari final i acreditarà si el Beneficiari és major o no.
  2. Un cop seleccionat, el client posarà dades personals bàsiques que seran protegides d’acord amb la llei i en realitzarà el pagament.
  3. En cas que el pagament hagi sortit correctament, se us comunicarà al client a través del correu electrònic la confirmació de la compra.
  4. En cas que el pagament hagi sortit erròniament, se us comunicarà al client a través del web que un error ha impossibilitat el pagament.
  5. Un cop s’hagin realitzat els pagaments corresponents, Diocesi de Terrassa inscriurà el Beneficiari a l’esdeveniment.
  6. En cas d’haver places limitades, la inscripció a lesdeveniment es farà amb el criteri dordre dinscripció.

VERACITAT DE LES DADES QUE PROPORCIONA EL CLIENT

El client es compromet a que les dades que ens proporciona, sigui directament a través de la nostra pàgina web o contactant amb el Servei d’Atenció al Client, siguin veritables, precises i completes, i en particular que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzeu són de la seva propietat i que hi hagi prou fons per cobrir el cost del producte/servei que vol contractar.

Diocesi de Terrassa es reserva el dret a cancel·lar la reserva del client en cas de no pagament, de devolució del cobrament, o en cas de dades falses o que no es puguin verificar les dades de la targeta del client.

Així mateix, Diocesi de Terrassa no es fa responsable d’una possible denegació d’inscripció i assistència a l’esdeveniment o altres casos derivats de les dades errònies introduïdes pel Client.

SEGONA: CONDICIONS D’ÚS I RESPONSABILITAT

2.1 L’esdeveniment remés al Beneficiari dóna dret a una prestació de servei que es detalla al checkout en el moment de la compra.

2.2 En cas de comprar plaça per a un esdeveniment que no estiga organitzat íntegrament per Diocesi de Terrassa, la realització de la prestació està sotmesa a les condicions específiques de totes les entitats organitzadores de l’esdeveniment. Correspon, doncs, al Beneficiari informar-se sobre l’existència de les possibles condicions específiques. Qualsevol rebuig per part d’un Col·laborador a realitzar la prestació per les raons esmentades prèviament no serà considerat com a discriminació de cap mena ni com a incompliment, i no comportarà cap responsabilitat per part de Diocesi de Terrassa. És responsabilitat del Client assegurar que els Beneficiaris disposen de tots els requisits necessaris per participar a l’esdeveniment: documentació, passaport, visats, etc.

2.3 En cas d’especificar-se, el Beneficiari és el responsable d’imprimir i lliurar els documents sol·licitats al Personal i Agents indicats al procés de compra.

2.4 El Personal i Agents seleccionats per Diocesi de Terrassa tenen totes les autoritzacions que els permeten exercir les seves activitats.

2.5 Diocesi de Terrassa es reserva el dret de posar fi a les relacions amb un o diversos membres del Personal i Agents i col·laboradors durant la durada de validesa de l’esdeveniment en particular per assegurar un nivell de qualitat òptim de les prestacions.

2.6 Diòcesi de Terrassa no es farà responsable dels incompliments ocasionats amb causa de força major o cas fortuït, sigui quina sigui la seva naturalesa.

TERCERA: PREU I CONDICIONS DE PAGAMENT

3.1 Els preus de cada esdeveniment són els que figuren a la Web en el moment en què el client faci la comanda. De conformitat amb la legislació aplicable, el preu de l’esdeveniment inclou tot allò que es descriu en el procés de compra i l’IVA corresponent a aquesta.

Les despeses addicionals que puguin derivar de la contractació de serveis no oferts a la Web no estan incloses en el preu dels esdeveniments.

QUARTA: DRET DE DESISTIMENT

Un cop realitzat el pagament de la seva Diòcesi de Terrassa, el Client no tindrà dret a cap devolució ni modificació de dates ni dades dels participants de la seva reserva.

En cas que el Client desisteixi del servei contractat no es reemborsarà cap import pagat per la Diòcesi de Terrassa (inclosos tots els diners pagats pels serveis opcionals que es puguin oferir).

CINQUENA: PROVA DE LES COMANDES / ARXIU

Excepte error manifest, la càrrega de la prova del qual correspon al Client, les dades conservades a les bases de dades Diocesi de Terrassa tenen el valor de prova respecte a les comandes realitzades.

Les dades sobre suport informàtic o electrònic conservats regularment constitueixen proves admissibles i oposables en els mateixos termes i amb la mateixa força probatòria que qualsevol document rebut i conservat per escrit.

SISENA: LLIURAMENT

Diocesi de Terrassa lliurarà el comprovant de compra de l’esdeveniment, així com la documentació que es pugui requerir en cada cas, enviant-lo a l’adreça de correu electrònic facilitada pel comprador.

SETENA: ATENCIÓ AL CLIENT

Qualsevol sol·licitud d’informació, especialment pel que fa a la compra, el reemborsament, el canvi o el funcionament dels esdeveniments ha d’adreçar-se a Diocesi de Terrassa per email a delgaciodejoventut@bisbatdeterrassa.org, a través del web www.delejoveterrassa.com apartat Contacte, o per correu ordinari a l’adreça de correspondència següent: Carrer Vinyals, 47-49 Terrassa 08221 Barcelona ES

VUITENA: VALIDESA DEL CONTRACTE

En cas que una de les presents disposicions sigui declarada nul·la o considerada com a no escrita, la validesa de les altres disposicions de les Condicions Generals de venda no resulta afectada.

NOVENA: LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals de venda i el contracte conclòs en ocasió d’una comanda a Diocesi de Terrassa es regiran per la legislació espanyola, per la qual cosa les qüestions litigioses que poguessin suscitar-se sobre la interpretació i aplicació dels mateixos es resoldran, pels Jutjats i Tribunals de Terrassa.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol mena de dubte o qüestió, escriu-nos i intentarem posar-nos en contacte amb tu l’abans possible!